Web of Science ResearcherID: AAK-4808-2020

Saveluk

Доктор психологічних наук

Професор кафедри психології

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of Science 

Scopus

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Савелюк Н. Зовнішні та внутрішні релігійні орієнтації українців в умовах війни / Н. Савелюк // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 27-31
 2. Савелюк Н. Психологічне благополуччя особистості як аксіологічний орієнтир освіти в умовах війни / Н. Савелюк // Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19 – 20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 243-249
 3. Кікінежді О. Психологічні особливості переживання стресу студентською молоддю в умовах війни / О. Кікінежді, Н. Савелюк, Я. Василькевич // Психологія перед лицем російсько-української війни : збірник тез Українсько-польської наукової конференції( 19–20 травня 2023 р.). – Львів, 2023. – С. 48-49.
 4. Савелюк Н. Психологічні особливості самореалізації / Н. Савелюк, О. Герман // Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19 – 20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 74-79
 5. Савелюк Н. М. Розвиток продуктивного мислення молодших школярів в умовах НУШ / Н. М. Савелюк // Наука і освіта в глобальному та національному вимірах: виклики, загрози, перспективи розвитку : тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (16–17 листопада 2023 року, м. Лубни). – Полтава ; Лубни ; Миргород, 2023. – C. 104-110
 6. Савелюк Н. Формування емоційно-етичної компетентності науково-педагогічних і педагогічних працівників / Н. Савелюк // Порадник для професійного педагогічного та наукового зростання освітян : науково-методичний посібник / за ред. Петровського О. М., Трубавіної І. М. – Харків, 2023. – С. 218-246
 7. Kikinezhdi O. M. OVERCOMING STRESS BY UKRAINIAN STUDENTS IN THE CONDITIONS OF WAR THROUGH VOLUNTEERING / O. M. Kikinezhdi, N. M. Savelyuk, N. S. Levchyk // Theoretical and empirical scientific research: concept and trends : Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the V International Scientific and Practical Conference (Oxford, June 23, 2023). – Oxford ; Vinnytsia : P.C. Publishing House & European Scientific Platform, 2023. – P. 231-233. DOI : 10.36074/logos-23.06.2023.63
 8. Savelyuk N. Verbalized Images of “Women in Ukrainian Politics” by Student Youth / N. Savelyuk, V. Kotsur, O. Kikinezhdі, A. Saik // Psycholinguistics. Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, 2023. – Vol. 33. – Issue 1. – P. 105-131. –URL.: https://www.scopus.com. – DOI: https://doi.org/10.31470/2309-1797-2023-33-1-105-131

2022 рік

 1. Савелюк Н. М. Переживання стресу в умовах війни: досвід українського студентства / Н. М. Савелюк // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць РДГУ. 2022. – Вип. 18. – С. 141–152. – DOI : https://doi.org/10.35619/praprv.v1i18.282
 2. Савелюк Н. М. Переживання стресу студентством в умовах воєнного стану як значущий чинник професійного становлення / Н. М. Савелюк // Теорія і практика підготовки конкурентоспроможного фахівця як вектор освітніх парадигм : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 вересня 2022 року, м. Тернопіль). –Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2022. – C. 214-219.
 3. Савелюк Н. М. Психологічнке благополуччя майбутніх освітян як суб'єктна складова студентоцентрованого викладання / Н. М. Савелюк // Філософія освітнього простору вищої школи: психологічний та психо-Філософія освітнього простору вищої школи: психологічний та психо-лінгвістичний дискурс: колективна монографія. – Київ :  «Центр учбової літератури», 2022. – C. 6–42.
 4. Савелюк Н. М. Психологічне благополуччя студентства: від «епохи ковіду» до ситуації переживання війни / Н. М. Савелюк // Психолого-педагогічні координати розвитку особистості : збірник наукових матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (2-3 червня 2022 р.). – Полтава : Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2022. – С. 176-180.
 5. Савелюк Н. Психологічне благополуччя студентської молоді: порівняльний аналіз у ковідному і воєнному контекстах / Н. Савелюк // Психологічні перспективи. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022. – Вип. 39. – С. 322–340. – DOI : https://doi.org/10.29038/2227-1376-2022-39-sav
 6. Савелюк Н. М. Психологічні особливості взаємозв’язку споживчої поведінки та релігійної орієнтації особистості / Н. М. Савелюк, К. Є. Слюсаренко // Український психологічний журнал : збірник наукових праць. – Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2022. – № 1(17). – С. 161-185. DOI : https://doi.org/10.17721/upj.2022.1(17).9
 7. Хомик Ю. О. Психологічні та психолінгвістичні чинники впливу рекламних текстів на особистість / Ю. О. Хомик, Н. М. Савелюк // Теорія і практика підготовки конкурентоспроможного фахівця як вектор освітніх парадигм : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 вересня 2022 року, м. Тернопіль). –Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2022. – C. 250-254.
 8. Savelyuk N.  Психосемантичні виміри образу успішної в украінській політиці жінки / N. Savelyuk, O. Kikinezhdi // Психолінгвістика в сучасному світі - 2022 : матеріали 17 Міжнародної науково-практичної конференції (м. Переяслав, 15-16 грудня 2022 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2022. – С. 89-94. – DOI: https://doi.org/10.31470/2706-7904-2022-17-89-94
 9. Слюсаренко К. Є. Релігійні ціннісні орієнтації як чинник професійної діяльності / К. Є. Слюсаренко, Н. М. Савелюк // Теорія і практика підготовки конкурентоспроможного фахівця як вектор освітніх парадигм : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 вересня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2022. – C. 228-231.
 10. Орап М .О. Стиль прийняття рішень про купівлю: дослідження українського студентства / М. О. Орап, Н. М. Савелюк, Я. Є. Кальба // Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг : ІІІ Міжнародна науково-практична конференція (25-26 лютого 2022 р.). – Рівне : О. Зень, 2022. – С. 31-34
 11. Савелюк Н. Сучасний «Фароський маяк» в антикризовій «Одіссеї»: світло психологічної теорії та практики / Н. Савелюк // Психологічні перспективи. Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022. – Вип. 39. – С. 407-409. – Рец. на кн. : Титаренко, Т. М. (2021). Випробування кризою. Одіссея подолання: навч. посібник для закладів вищої освіти. 3-тє вид., доповнене. – Київ : Каравела. – 248 с. – DOI : https://doi.org/10.29038/2227-1376-2022-39-rev-sav
 12. Савелюк Н. М. Філософія Григорія Сковороди: релігійний дискурс / Н. М. Савелюк // Progressive research in the modern world : Proceedings of IV International Scientific and Practical Conference (December 28-30, 2022). – Boston : BoScience Publisher, 2022. – P. 468-473
 13. Савелюк Н. Ціннісні орієнтації особистостей із різними рівнями релігійної активності / Н. Савелюк// Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 224–228.
 14. Kalba Y. Leading Factors of Economic Attitudes of Ukrainian Students / Y. Kalba, N. Savelyuk, M. Orap // Global science and education in the modern realities ‘2022 : Conference proceedings. Series «SWorld-US CP» (July 11, 2022). – Washington : SWorld&ProConference in conjunction with KindleDP Seattle, 2022. – Book 11. – P. 88-92

2021 рік

 1. Савелюк Н. М. Базова психосемантична структура образу covid-19 як чинник страху захворювання / Н. М. Савелюк //  Pedagogical and psychological science and education: transformation and development vectors : collective monograph. – Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. – Vol. 2. – P. 262–283.
 2. Савелюк Н. М. Ґендерний аспект політичного лідерства в Україні / Н. М. Савелюк // Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти : IV Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю (Умань, 22 квітня 2021 р.). – Умань : Візаві, 2021. – С. 71–75.
 3. Савелюк Н. М. Довіра та самодовіра у системі вищої освіти / Н. М. Савелюк // Психолого-педагогічні координати розвитку особистості : збірник наукових матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції (3-4 червня 2021 р.). – Полтава : Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2021. – С. 183-188
 4. Савелюк Н. Мережевий маркетинг у мережевому суспільстві: гуманістичні та психологічні аспекти проблеми / Н. Савелюк, М. Загарійчук // Humanitarium.  – 2020. – Т. 44, вип. 1 : Психологія. – С. 140–151.
 5. Савелюк Н. М. Релігійність як якість гармонізації індивідуального і соціального в цілісній особистості / Н. М. Савелюк // Цілісний підхід у психології особистості: особливості теорії та практики : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Кропивницький : Піскова М. А., 2021. – С. 9-12
 6. Савелюк Н. М. Психологічні засади формування дівчат-лідерок у сучасній вищій школі / Н. М. Савелюк // Актуальні проблеми освітньо-виховного процесу в умовах карантинних обмежень та дистанційного навчання: збірник наук. пр. – Харків: ХНУБА, 2021. – С.141–146.
 7. Савелюк Н. М. Психологічні особливості розвитку продуктивного мислення в умовах НУШ / Н. М. Савелюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер.Психологія : науковий журнал. – Острог : НаУОА, 2021. – Січень. – № 12. – С. 83–89
 8. Savelyuk N. Psychosemantic dimensions of basic concepts of economic discourse / N. Savelyuk, O. Kalmykov, V. Riznyk // Psycholinguistics. – 2021. – Vol. 29, іssue 1. – P. 142–166. –URL.:https://www.scopus.com/ ; https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000655380500006
 9. Savelyuk N. M. Religious Discourse and Recollecting Negative Emotional Events in Individual Memory / N. M. Savelyuk // NEW PERSPECTIVES IN PSYC'HOLINGUISTK’ RESEARCH: LANGUAGE, CULTURE, TECHNOLOGIES (ISAPL) : Online 12th ISAPL International Congress (June 3-5, 2021). 2021. – P. 60-61
 10. Кікінежді О. М. Соціально-демографічні предиктори жіночого політичного лідерства в Україні / О. М. Кікінежді, Н. М. Савелюк, Л. І. Мороз // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць. – Київ : НУОУ, 2021. – Вип. 3 (61). – С. 50–59.
 11. Кікінежді О. М. Соціально-психологічний феномен жіночого лідерства в Україні / О. М. Кікінежді, Н. М. Савелюк, Л. І. Мороз // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць. – Київ : НУОУ, 2021. – Вип. 2 (60). – С. 56–63.
 12. Orap M. Economic Behavior as Information Processes: Peculiarities of Decision-Making Styles in Ukrainian Students / M. Orap, Y. Kalba, N. Savelyuk // 2021 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2021 - Proceedings (15 September 2021 through 17 September). – Deggendorf, 2021. – P. 313-316. –  URL.: https://www.scopus.com
 13. The effect of stress on the hematological indicators of rats Rattus norvegicus f. domesticus in the conditions of the biological experiment / L. O. Shevchyk, N. Y. Kravets, I. M. Grod [et al.] // Medical perspectives-medicni perspektivi. – 2021. – Vol. 26, Issue 1. – P. 69–77. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000637363900009 

2020 рік

 1. Савелюк Н. Психологічна безпека особистості: етнокультурні та ґендерні аспекти / Н. Савелюк // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 103–105.
 2. Ego states and the image of God in personal prayer: Psycholinguistic analysis / // Psycholinguistics. – 2020. – Vol. 27, Issue 1. – P. 219–236. – URL.: https://www.scopus.com

2019 рік

 1. Савелюк Н. «Релігійна особистість» і «релігійна дискурсивна особистість»: структурний та динамічний виміри суб’єкта релігійної віри / Н. Савелюк // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць. – Сєвєродонецьк, 2019. – № 1(48). – С. 261–227.
 2. Савелюк Н. Ціннісно-смислові профілі особистості на різних рівнях релігійної активності: універсальне й диференціювальне / Н. Савелюк // Психологія особистості : науковий журнал. – 2019. – № 1(10). – С. 89–99.
 3. Savelyuk N. Psycholinguistic Peculiarities of Non-Canonical (Personal) Religious Discourse / N. Savelyuk, T. Tkach // Psycholinguistics. – Pereiaslav-Khmelnytskyi : Домбровская Я. М., 2019. – № 26(1). – P. 286–305. – URL.: https://www.scopus.com

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах